Inspreken gemeenteraad Overbetuwe


Geachte College, geachte leden van de raad en geacht publiek,

Overbetuwe kan best meegaan in maatschappelijke ontwikkelingen, duurzame, flexibele en levensduurbestendige oplossingen. Waarom ontwikkelen we nog steeds plangebieden voor wonen, werken en recreëren los van elkaar terwijl die zaken in het leven van vandaag de dag allemaal door elkaar lopen?

Het is juist de combinatie van werken, wonen en recreëren in de directe nabijheid die zorgt voor een aantrekkelijk economisch en verblijfsklimaat. De Dorpsstraat in Elst is hiervan een goed voorbeeld.

We moeten ons niet teveel laten leiden door ‘beren op het pad’ maar de kansen maximaal proberen te benutten. Mijn voorstel is een poging tot versnelling van maatschappelijk relevante planvorming voor het stationsgebied.

Kansen zijn er. Zo heeft Overbetuwe veel te weinig huurwoningen gerealiseerd in de afgelopen jaren terwijl de behoefte hieraan snel toeneemt. Er is geprogrammeerd vanuit een extrapolatie van historische ontwikkelingen. Nieuwe werkgelegenheid die is ontstaan, woonruimte voor mensen die in Overbetuwe komen werken, ruimte voor statushouders, ruimte voor schoolverlaters en starters die niet meer kunnen of willen kopen vanwege de onzekerheid over hun toekomstige werkplek. Of mensen die gewoon geen geld in stenen willen steken, maar slechts functionaliteit willen betalen. Die markt groeit snel. Het zijn voorbeelden van doelgroepen en bewuste keuzes waarmee in al die prognoses geen rekening is gehouden. Je kunt als gemeente reageren op metingen, maar je kunt gewenste economische en maatschappelijke ontwikkelingen ook sturen aan de voorkant.

Vanuit die onderliggende bedoelingen heb ik een mogelijke bestemming van het terrein waar het ‘huis der gemeente’ was gepland onderzocht. In aanvulling op mijn brief aan de gemeenteraad licht ik mijn voorstel toe.

De stationslocatie is een belangrijke locatie om Westeraam te verbinden met de dorpskern. Het is bovendien een mobiliteitsknooppunt dat hoog op de prioriteitenlijst van de provincie staat. Een aantrekkelijk knooppunt stimuleert immers het gebruik van duurzaam vervoer.
Aantrekkelijkheid is vooral afhankelijk van levendigheid, er is altijd iets te doen, te zien of beleven. De uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling zoals verwoord in ‘herijking Elst centraal 2015’ sluiten hierop grotendeels aan.

De ontwikkeling van kantoren draagt niet bij aan de wenselijke levendigheid. Die eerdere bestemming is vernietigd. Het opnieuw bestemmen als kantoor is niet realistisch gezien het regionale overschot hiervan. Het bestemmen als bedrijventerrein is bovendien niet realistisch. Overbetuwe moet een deel van die bestemmingen inleveren, samen met Arnhem en Nijmegen. Een dergelijke bestemming is bovendien ook geen levendige invulling van het mobiliteitsknooppunt.
In alle gevallen moet de gemeente opnieuw om de tafel met NS Stations om iets haalbaars te kunnen ontwikkelen op die locatie.

Kansen om de locatie Spoorlaan 1 te kunnen ontwikkelen betekenen dat feitelijk alleen de bestemming ‘gemengde functies’ over blijft. Alle meer directe functionaliteit gaat niet leiden tot de gewenste levendigheid, maatschappelijke of economische versterking van het mobiliteitsknooppunt.

Binnen de huidige kaders en als antwoord op de gewenste betekenis van de invulling voor het mobiliteitsknooppunt, stel ik een combinatie van wonen, werken, recreëren voor in mijn brief aan de raad.
De invulling moet ruimte bieden voor ondernemen, startende ondernemers, zzp’ers, ruimte voor kleinschalig ambachtelijk ondernemen, al dan niet in combinatie met wonen , woonruimte voor starters, woonruimte voor senioren, woonruimte voor statushouders, ruimte voor zorgfuncties en mogelijk ook dagopvang voor ouderen en kinderen. Ook de horecafunctie zoals beschreven in de herijkingsnota wil ik ruimte bieden, in combinatie met flexwerkplekken en presentatie- en vergaderruimte.
Daarmee wordt de maatschappelijke tendens waarbij werken en wonen minder strikt gescheiden zijn concreet invulling gegeven. Samenwerking met De Droom, Driesprong en woningcorporaties ga ik zeker niet uit de weg. Feitelijk gaat het dus om een voorstel voor een publiek private samenwerking, een PPS voor de gebiedsontwikkeling.

Ik verwacht van de gemeenteraad dat zij een standpunt en opdracht formuleren waarmee het college aan de slag kan om de huidige stand-stil te doorbreken. De ontwikkeling van de voorgestelde invulling is bovendien mede afhankelijk van gemeentelijke inzet om de kleinschalige ambachtelijke bedrijvigheid te kunnen concentreren. Ik verwacht een actieve houding en inzet om dat te bewerkstelligen.

Tenslotte wil ik nadrukkelijk vermelden dat ik zelf voor financiering, ontwikkeling en exploitatie zal zorgen. Ik vraag dus niet om geld van de gemeente. Met een aantal lokale en regionale vakgenoten willen wij onze energie inzetten om er een prachtig plan van te maken. Eerst is echter de gemeente aan zet om een bestemming te bepalen en met NS Stations nieuwe afspraken te maken.

Natuurlijk wil ik in de fractievergaderingen graag een nadere toelichting geven op de voorstellen en aanpak. Een breed draagvlak is belangrijk volgens mij. Ook voor de gewenste samenwerking.

Dank voor uw aandacht.

Henk Buma