Plangebied Elst Centraal

Tekening van het plangebied Elst Centraal zoals actueel per 2-2-2017.
Plangebied Elst Centraal. Bron: ruimtelijkeplannen.nl d.d. 2-2-2017.

Het plangebied Elst Centraal omvat alle gronden rondom station Elst. Naast het vernieuwde station is de P+R parkeergarage inmiddels gerealiseerd in dit gebied.

Alle aandacht heeft de afgelopen jaren gelegen op het realiseren van een nieuwe infrastructuur met 2 tunnels.

Er is sprake van meerdere vormen van plannen met een wettelijke basis voor het gebied.

Links, ten westen van het spoor aan de dorpszijde zijn er meerdere ’tijdelijke voorzieningen’ vastgesteld.

Rechts, ten oosten van het spoor is sprake van twee plannen:

  1. Het eerste plan betreft de geplande locatie voor het ‘Huis der Gemeente Overbetuwe’ en de parkeergarage. Hier zijn delen van het bestemmingsplan vernietigd door de Raad van State in 2013. Meer over ‘Gebied 1’ leest u hier.
  2. Het tweede plan is eigenlijk geen plan. Het is een zogenaamd consoliderend besluit. Daartoe is een zogenaamde ‘beheersverordening’ vastgesteld met een looptijd van 6 jaar, tot 2019 dus. Meer over ‘Gebied 2, de rest’ leest u hier.

Op dit moment, februari 2017, is de feitelijke situatie als volgt. Voor geen enkel onderdeel van het plangebied geldt een normaal bestemmingsplan, uitgezonderd voor de parkeergarage. Op het satellietbeeld van Google Earth hieronder is de huidige status aangegeven. Die is nader toegelicht op de pagina’s Gebied 1 en Gebied 2.

Sattelietbeeld van Elst Centraal met hierop aangegeven de gebieden waarvoor een verordening geldt, een bestemmingsplan is vastgesteld of vernietigd en het gebied ten westen van het station waarvoor tijdelijke plannen zijn vastgesteld.
De status van planvorming voor de verschillende deelgebieden van Elst Centraal per februari 2017. Bron: Google Earth Pro.
In aansluiting op het vernietigen van delen van het bestemmingsplan en het afblazen van het nieuwe ‘Huis der Gemeente’ is in 2014 een plan genaamd ‘Herijking Elst Centraal 2015‘ opgesteld. Dit plan is aangeboden aan de gemeenteraad als beleidsnotitie. Het is echter nooit vastgesteld of besproken in de raad voor zover valt na te gaan.