Toelichting aan regiekamer Overbetuwe


Op uitnodiging van wethouder Jan van Baal hebben wij als initiatiefnemers samen met Vivare en Driestroom op 14 april 2017 uitleg gegeven over de plannen aan de Regiekamer Overbetuwe.

Ten behoeve van die bijeenkomst van de Regiekamer Overbetuwe hebben wij een uitgebreid document beschikbaar gesteld met aanvullende informatie. We hebben onder andere ook de financieringsbereidheid aangetoond, terwijl dat volgens de door de gemeenteraad vastgestelde Woonvisie expliciet niet wordt vereist om als kansrijk project te worden aangemerkt.

We hebben geen enkele aanvullende inhoudelijke vraag of reactie ontvangen tijdens dit overleg. Er werd een vervolgafspraak toegezegd.

Nadat het plannen van een datum voor de toezegging voor een vervolgafspraak uitbleef hebben wij contact opgenomen. In reactie hierop ontvingen wij per e-mail een opgave van leges, tarieven, voor ‘ambtelijk advies’. Een heel vreemd antwoord. En dat hebben we gemeld. Het is immers aan de politiek om de kaders vast te stellen waarom wij gevraagd hebben. Er is namelijk niets vastgesteld om een plan aan te toetsen. De gemeenteraad is dus eerst aan zet om de kaders voor planontwikkeling vast te stellen.

Wij hebben een suggestie gedaan met betrekking tot de te realiseren functies in het gebied. We hebben uitgebreid toegelicht waarom wij tot die oplossing zijn gekomen en die denkrichting wordt bevestigd in vele onderzoeken. Bovendien hebben we aangegeven om mee te willen denken met de totale invulling van het plangebied Elst Centraal. Wij zien geen enkele redenen om te moeten betalen voor vragen die wethouder Jan van Baal aan zijn ambtelijke medewerkers heeft gesteld. Met dat bericht is het contact met de Regiekamer geëindigd, zo concluderen wij na weken.

We wachten de formele reactie van het College af. De wettelijke termijn van 6 weken (bestuurswet) is inmiddels al ruim verstreken, zowel van het verzoek op 12 december 2016 als dat van het verzoek op 9 februari 2017 na vaststelling van de Woonvisie. Ten behoeve van de bespreking met de regiekamer is ook niet om aanvullende informatie gevraagd, terwijl die wel is verstrekt. Er is dus volgens ons geen enkele wettelijk grondslag die het uitblijven van een formele reactie van de gemeente Overbetuwe kan rechtvaardigen.